Skip to main content
x

Politică de confidențialitate

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

I. PREAMBUL

SC ITECO STEEL SERVICE SRL consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

SC ITECO STEEL SERVICE SRL procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților SC ITECO STEEL SERVICE SRL. Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC. Directiva 95/46/EC va fi înlocuită de la data de 25 Mai 2018. Această declarație este conformă cu Regulamentul General de Protecție a Datelor GDPR.

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea SC ITECO STEEL SERVICE SRL, care deține responabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Ofițerul de Protecție a Datelor (DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele legate de protecția datelor personale.

SC ITECO STEEL SERVICE SRL trebuie consideratǎ ca și controlor al datelor și acesta va determina scopurile și metodele de procesare ale datelor cu caracter personal.

II. PRINCIPII

Politica de protejare a datelor în SC ITECO STEEL SERVICE SRL se bazează pe următoarele

principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.

SC ITECO STEEL SERVICE SRL, in calitate de operator date cu caracter personal, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate. Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;
 • adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;
 • stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

 

 

III. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică/juridicǎ identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi numele/dnumirea, data nașterii/înregistrării, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Societatea noastra va prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

 • numele si prenumele/ denumirea
 • sexul
 • data si locul nașterii
 • telefon/fax/email
 • adresa sau resedinta / sediul social
 • profesia
 • loc de munca
 • codul numeric personal/ CUI

·        seria și numarul actului de identitate/ Nr. Înreg. Reg. Com.

Prelucrarea datelor cu caracter special prevazute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala, sunt strict limitate la cazurile prevazute de lege.

Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru acea prelucrare.

Furnizorii, clienţii, precum şi orice altă persoană interesată care doreşte să beneficieze de bunurile şi serviciile noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale cum ar fi: numele/denimirea persoanei, data naşterii/înregistrării, CNP/CUI, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, serie şi număr Carte de identitate, numerele de înmatriculare ale autovehiculelor prin intermediul cărora se vor transporta bunurile, datele de identificare ale şoferilor acestor autovehicule, precum şi orice alte date ce decurg din naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice şi relaţiilor comerciale dintre subscrisa şi ceilalţi parteneri de afaceri.

Consimtamantul nu este necesar in urmatoarele cazuri:

 • cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract;
 • cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate;
 • cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a operatorului;
 • cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;
 • cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau tertului caruia ii sunt dezvaluite datele cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;
 • cand prelucrarea priveste datele obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;

·        cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.

III. Scopul colectarii datelor este indeplinirea obiectului de activitate al societatii, naşterea/modificarea/stingerea relaţiilor comerciale cu furnizori/clienţi/colaboratori, precum şi pentru pentru punerea la dispozitia organelor judiciare, fiscale, s.a în cazul în care vor fi săvârşite infractiuni sau alte fapte ilegale pe parcursul relaţiilor noastre. Furnizarea acestor date, necesare in vederea asigurarii acuratetii informatiilor si continutului documentelor intocmite in exercitarea activitatii societăţii, constituie o obligatie a clientului.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari, cu consimtamantul clientului (persoanei vizate).

Autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamantul persoanei vizate (de exemplu: datele personale solicitate de organe de urmarire penala, instantele de judecata, organele fiscale, precum si orice altă instituţie a statului, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

 

IV. UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele atât cât este necesar pentru acel scop şi în niciun caz, mai mult de 10 ani. Accesul la datele personale este strict limitat personalului SC ITECO STEEL SERVICE SRL, societăţilor afiliate companiei și asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Utilizarea Cookie-urilor: Website-ul SC ITECO STEEL SERVICE SRL nu foloseste cookies.

V. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi bunurile şi serviciile noastre.

În mod ocazional semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri care lucrează în numele nostru, cum ar fi avocați externi pentru a procesa o reclamație în scopul obținerii unei compensații, companii tehnice pentru procesarea și livrarea sistemelor și tehnologiilor care dezvoltă produsele și serviciile noastre și în aceste cazuri vom divulga informațiile necesare.

Furnizorilor de servicii li se va permite să obțină numai datele personale necesare pentru a își livra serviciile. Nu vom divulga date personale terților cu scopul de a le permite să își comercializeze produsele și serviciile către clienții noștri. Dacă utilizatorii doresc ca noi să divulgăm date personale acestor companii, aceștia sunt rugați să contacteze DPO-ul nostru, la adresa de e-mail: [email protected].

În anumite situații SC ITECO STEEL SERVICE SRL este nevoită să dezvăluie date personale ca și răspuns la cererile autorităților de supraveghere pentru a îndeplini cerințele GDPR.

De asemenea vom divulga informații personale daca este cerut de lege, de exemplu pentru a ne conforma cu o citație sau alte procese legale, atunci când considerăm de bună credință că divulgarea datelor este necesară pentru a ne proteja drepturile, siguranța clienților sau siguranța celorlalți, investigarea fraudelor sau ca răspuns la o cerere a unei autorităţi statale.

VI. GARANȚII

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie

asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de autorităţile statului (de politie, organe de urmărire penală, instanţe judecătoreşti, ş.a).

SC ITECO STEEL SERVICE SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin urmatoarele obligatii de informare:

a) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective, operatorul ii va aduce la cunostinta:

 • identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 • scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

b) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

 • identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 • scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa catre societatea noastra cu o cerere scrisa, datata si semnata.

VII. ACCESUL ŞI RECTIFICAREA SAU STERGEREA DATELOR PERSONALE

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță. Pentru a vizualiza sau modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru care SC ITECO STEEL SERVICE SRL intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale sau dacă doriți să solicitați vă informăm dacă, la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm contactați DPO-ul nostru, la adresa de e-mail: [email protected].

VII.1 DREPTUL DE ACCES

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. SC ITECO STEEL SERVICE SRL este obligata, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

·        informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea 677/2001, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor SC ITECO STEEL SERVICE SRL, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Persoana vizata poate solicita de la SC ITECO STEEL SERVICE SRL informatiile printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SC ITECO STEEL SERVICE SRL se obligă să comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

VII.2 DREPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la SC ITECO STEEL SERVICE SRL, la cerere si in mod gratuit:

 • rectificarea, actualizarea, sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001

Pentru interventia asupra datelor persoana vizata va inainta SC ITECO STEEL SERVICE SRL o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SC ITECO STEEL SERVICE SRL se obligă să comunice masurile referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

VII.3 DREPTUL DE OPOZIȚIE

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

In vederea exercitarii drepturilor persoana vizata va inainta SC ITECO STEEL SERVICE SRL o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SC ITECO STEEL SERVICE SRL se obligă să comunice persoanei vizate masurile luate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului.

VIII. ÎNCHEIEREA OPERAȚIUNILOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, dupa caz:

 • durata valabilitatii contractului de incheiat cu persoana vizata pentru furnizarea serviciilor operatorului si pentru perioada de arhivare a acestora (dar nu mai mult de 10 ani);
 • perioada necesara colectarii datelor;

In ceea ce priveste stergerea, distrugerea si arhivarea, procedura interna si modalitatile de realizare a acestor operatiuni, se stabilesc de catre SC ITECO STEEL SERVICE SRL.

In cazul transferului datelor catre alt operator, este necesar ca operatorul initial sa garanteze ca prelucrarile efectuate de tert au scopuri similare cu prelucrarea initiala. In acest caz, societatea noastra este obligata ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate, informatiile prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

IX. MĂSURI LUATE PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII PRELUCRĂRII  

SC ITECO STEEL SERVICE SRL ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Angajaţii SC ITECO STEEL SERVICE SRL au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal (ale colegilor, furnizorilor, clientilor, s.a), neavând dreptul de a comunica date cu caracter personal catre terti fata de societate, fara acordul scris al Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal (Nicolae MANOLE).

De asemenea, fiecare angajat este obligat sa ia orice măsuri de natură sa prevină şi să combată pierderea/scurgerea de date cu caracter personal către terţe persoane faţă de societate.

Toate înscrisurile care conţin date cu caracter personal vor fi păstrate la sediul lui SC ITECO STEEL SERVICE SRL, în spaţii de depozitate ce vor asigura protejarea acestora, iar pana la depozitarea acestora, sarcina securizarii acestora revine angajatilor la care se afla, până la predare.

Adresele de e-mail ale SC ITECO STEEL SERVICE SRL sunt protejate, riscul de a fi sparte şi de a se pierde/fura date cu caracter personal fiind foarte redus. 

Privitor la site-ul societăţii noastre: - acesta ruleaza pe PHP 7.2 (ultimul existent la ora actuală şi care asigură cele mai noi update-uri de securitate);

- întruneşte conditia de stocare a datelor din punct de vedere al hosting-ului (fiind incluse si mailurile care beneficiaza de certificat SSL).

De asemenea, au fost anonimizate datele colectate prin Google Analitycs.

Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO-ul nostru, la adresa de e-mail: [email protected].

Sediul SC ITECO STEEL SERVICE SRL este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in locuri speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.

 

X. E-MAILURI DE MARKETING

SC ITECO STEEL SERVICE SRL are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a face opoziţie, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru tranmiţând un mesaj la adresa de e-mail [email protected]. O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

XI. RESPONSABILITATE

SC ITECO STEEL SERVICE SRL este responsabilă de respectarea Regulamentului GDPR cât și cu principiile stabilite în acest document. SC ITECO STEEL SERVICE SRL va menține sub responsabilitatea sa o evidențǎ a activităților de procesare ce conține informațiile solicitate de către GDPR și, acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.

Declarația de confidențialitate se află în responsabilitatea SC ITECO STEEL SERVICE SRL. Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la DPO-ul nostru, la adresa de e-mail: [email protected].

XII. PLÂNGERI

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către DPO-ul nostru, în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și SC ITECO STEEL SERVICE SRL nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise la DPO-ul nostru, la adresa de e-mail: [email protected].

XIII. MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI

Această politică poate fi actualizată periodic, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii SC ITECO STEEL SERVICE SRL. În cazul în care se fac modificări ale materialului clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

XIV. DATE DE CONTACT

SC ITECO STEEL SERVICE SRL
Adresa: Bd. Metalurgiei, Nr. 77, Et. 2, Bir. Nr. 1, Sector 4.

E-mail: [email protected]
Telefon: 021.380.10.57